Trời buồn trời đổ cơn mưa
Ta buồn ta ngủ từ trưa tới chiều
Ngủ xong dậy ăn cơm nhiều
Ăn xong lại ngủ từ chiều đến trưa

(ST)

Các bác vào ủng hộ em với hihi